Statut Gminy Sępólno Krajeńskie

2003.04.23 Uchwała Nr IX/65/2003Opublikowano: Kujaw. 03.99.1452
2004.05.27 zm. Uchwała Nr XX/188/04§1;Opublikowano: Kujaw. 04.81.1398
2005.05.25 zm. Uchwała Nr XXXI/271/05§1;Opublikowano: Kujaw. 05.73.1380
2010.05.27 zm. Uchwała nr XLVII/336/10Opublikowano: Kujaw. 10.103.1329
2018.09.26 zm. Uchwała nr XLIX/388/2018 Opublikowano: Kujaw.2018.4897


Uchwała Nr IX/65/2003

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 23 kwietnia 2003 r.


w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie.


Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 78, poz. 483) oraz art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984i Nr 214, poz. 1806)

Rada Miejska
uchwala:
Statut Gminy Sępólno Krajeńskie

Rozdział  I 
Postanowienia ogólne
§  1.  Uchwała określa:
1) ustrój Gminy Sępólno Krajeńskie;
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy;
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i komisji tejże Rady;
4) tryb pracy Burmistrza Sępólna Krajeńskiego;
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim;
6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza, oraz korzystania z nich.

§  2.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Sępólno Krajeńskie;
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim;
3) komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim;
4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim;
5) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Sępólna Krajeńskiego;
6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim;
7) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Sępólno Krajeńskie.

Rozdział  II 
Gmina

§  3.  
1.  Gmina Sępólno Krajeńskie jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2.  Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§  4.  
1.  Gmina położona jest w Powiecie Sępoleńskim, w Województwie Kujawsko-Pomorskim i obejmuje obszar 229 km2.
2.  Granice terytorialne Gminy określa mapa poglądowa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
3.  W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz - stosownie do potrzeb lub tradycji - inne jednostki pomocnicze.
4.  Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§  5.  
1.  W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2.  Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§  6.  
1.  Herbem Gminy jest umieszczony na niebieskim tle wizerunek Świętego Wawrzyńca z żółtą aureolą, w ornacie koloru żółto-czerwonego i ciżmach koloru czerwonego trzymającego w prawej ręce kratę. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.
2.  Pieczęcią urzędową Gminy jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm z wizerunkiem Świętego Wawrzyńca z herbem oraz napisem w otoku "Gmina Sępólno Krajeńskie".
3.  1  Flagą Gminy jest płat tkaniny:
1) o stosunku szerokości do długości 5:8;
2) o barwach w górnej części niebieskiej, w dolnej żółtej, przy czym barwy oddziela linia prosta łącząca punkt na wysokości 1/4 szerokości płata tkaniny przy drzewcu oraz 1/2 szerokości płata tkaniny po stronie przeciwległej;
3) z umieszczonym w części przydrzewcowej na niebieskim polu wizerunkiem Świętego Wawrzyńca z herbu Gminy Sępólno Krajeńskie.
Wzór flagi ustalony uchwałą nr XII/101/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia flagi Gminy Sępólno Krajeńskie (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 148, poz. 1979) stanowi załącznik nr 3 do Statutu.

§  7.  Siedzibą organów Gminy jest Miasto Sępólno Krajeńskie.

Rozdział  III 
Jednostki pomocnicze Gminy

§  8.  
1.  O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy;
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą;
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki;
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien -w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
2.  Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

§  9.  Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:
1) obszar;
2) granice;
3) siedzibę władz;
4) nazwę jednostki pomocniczej.

§  10.  
1.  Jednostka pomocnicza dysponuje następującymi środkami finansowymi:
1) 2  (uchylony);
2) 3  funduszem, wydzielanym z budżetu Gminy dla jednostki pomocniczej, którego wysokość określana jest uchwałą Rady;
3) wszelkimi dobrowolnymi wpłatami ludności na rzecz samorządu jednostki pomocniczej;
4) środkami pochodzącymi z darowizn na rzecz samorządu jednostki pomocniczej;
5) dochodami pochodzącymi z przekazanego jednostce pomocniczej mienia komunalnego i posiadanego mienia gminnego.
2.  Jednostka pomocnicza nie tworzy własnego budżetu - jej dochody i wydatki objęte są budżetem Gminy.
3.  4  Gospodarkę finansową sołectw określają odrębne przepisy.
4.  5  Gospodarka finansowa osiedli przedstawia się następująco:
1) do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy Burmistrz przekazuje przewodniczącym zarządów osiedli informację o planowanej wysokości środków dla danego osiedla;
2) warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków dla osiedla jest złożenie do Burmistrza wniosku; wniosek osiedla uchwala zebranie ogólne mieszkańców osiedla; wniosek musi zawierać wskazania przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze osiedla wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem;
3) wniosek należy złożyć do Burmistrza w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy;
4) środki przyznane dla danego osiedla przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku, które są zadaniami własnymi Gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju Gminy;
5) środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej;
6) środki przyznane dla danego osiedla niewykorzystane przez to osiedle w roku budżetowym wygasają z upływem tego roku budżetowego.
5.  6  Obsługę gospodarki finansowej jednostki pomocniczej zapewnia Burmistrz.

§  11.  
1.  Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.
2.  Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§  12.  
1.  Sołtysi i przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych powinni uczestniczyć w sesjach Rady.
2.  Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady sołtysomi przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
3.  Sołtysi i przewodniczący mogą zabierać głos na sesjach, nie mają jednak prawa do udziału w głosowaniu.

Rozdział  IV 
Organizacja wewnętrzna Rady

§  13.  
1.  Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2.  Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§  14.  
1.  Rada działa na sesjach oraz poprzez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i swoje komisje, a także przez Burmistrza, w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
2.  Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§  15.  Do wewnętrznych struktur Rady należą:
1) Przewodniczący;
2) dwóch Wiceprzewodniczących;
3) Komisja Rewizyjna;
4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
5) komisje stałe;
6) doraźne komisje do określonych zadań.

§  16.  
1.  Rada może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich zakres działania oraz skład osobowy.
2.  Radny może być członkiem najwyżej 3-ch komisji stałych.
3.  Przewodniczący Rady prowadzi rejestr stałych komisji Rady.

§  17.  Rada gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch
Wiceprzewodniczących.

§  18.  Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności i niewyznaczenia
Wiceprzewodniczącego, Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem, w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady;
2) przewodniczy obradom;
3) sprawuje policję sesyjną;
4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;
6) podpisuje uchwały Rady;
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§  19.  W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§  20.  
1.  Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 18 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
2.  Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż Przewodniczący, osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.
3.  W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodniczący może działać przez pełnomocnika.
4.  Pełnomocnikiem Przewodniczącego może być wyłącznie radny.

§  21.  Do obowiązków Wiceprzewodniczącego starszego wiekiem należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.

§  22.  Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.

§  23.  W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady starszego wiekiem, do Wiceprzewodniczącego młodszego wiekiem § 21 stosuje się odpowiednio.

§  24.  
1.  Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
2.  Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

§  25.  Obsługę Rady zapewniają pracownicy Urzędu.

Rozdział  V 
Tryb pracy Rady

1. 
Sesje Rady
§  26.  
1.  Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2.  Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne;
2) deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania;
3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie;
4) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;
5) opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
3.  Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§  27.  
1.  Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2.  Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
3.  Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
4.  Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

2. 
Przygotowanie sesji

§  28.  
1.  Sesje przygotowuje Przewodniczący.
2.  Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad;
2) ustalenie czasu i miejsca obrad;
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
3.  Sesje zwołuje Przewodniczący Rady albo jeden z Wiceprzewodniczących odpowiednio w trybie § 22 albo § 18 niniejszego Statutu.
4.  O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.
5. W przypadku sesji zwołanych na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy, o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych niezwłocznie przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.
6.  W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
7.  Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
8.  Termin, o którym mowa w ust. 4 rozpoczyna bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmuje dnia odbywania sesji.

§  29.  
1.  Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2.  W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczym - Burmistrz oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3.  Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

3. 
Przebieg sesji

§  30.  Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§  31.  Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§  32.  Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§  33.  
1.  Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2.  Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3.  O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
4.  Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.
5.  Jedno posiedzenie nie może trwać dłużej niż 10 godzin.

§  34.  
1.  Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
2.  Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 27 ust. 4.

§  35.  
1.  Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2.  Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§  36.  
1.  Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2.  W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodniczących Rady, upoważniony przez Przewodniczącego.
3.  Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§  37.  
1.  Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły "Otwieram ... sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim".
2.  Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§  38.  Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§  39.  Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
2) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
3) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
4) interpelacje i zapytania radnych;
5) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska;
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz informacje Przewodniczącego Rady o udzielonych odpowiedziach w formie pisemnej na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji;
7) wolne wnioski i informacje.

§  39a.  Postanowienia § 39 mogą nie mieć zastosowania gdy zwoływana jest sesja uroczysta lub sesja nadzwyczajna.

§  40.  
1.  Sprawozdanie o jakim mowa w § 39 pkt 2 składa Burmistrz lub jego Zastępca.
2.  Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§  41.   
1.  Referat Organizacyjny Urzędu prowadzi ewidencję zgłaszanych interpelacji i zapytań, kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy czuwają nad ich terminowym załatwieniem.
2.  W razie uznania odpowiedzi na interpelację lub zapytanie za niezadowalającą radny może zwrócić się do
Przewodniczącego obrad o spowodowanie niezwłocznego jej uzupełnienia.
3.  Przewodniczący Rady informuje radnych o udzielonych odpowiedziach pisemnych na interpelacje i zapytania - na najbliższej sesji Rady w ramach odrębnego punktu porządku obrad.
§  42.  (uchylony).

§  43.  
1.  Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
2.  Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
3.  Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4.  Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5.  Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym po zakończeniu dyskusji przez radnych nad danym punktem porządku obrad.

§  44.  
1.  Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2.  Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".
3.  Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
4.  Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
5.  Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§  45.  Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§  46.  
1.  Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porządku obrad,
- ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
- zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
- zarządzenia przerwy,
- odesłania projektu uchwały do komisji,
- przeliczenia głosów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2.  Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§  47.  
1.  Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
2.  Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§  48.  
1.  Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2.  Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3.  Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§  49.  
1.  Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę "Zamykam ... sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim".
2.  Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3.  Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§  50.  
1.  Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2.  Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.
3.  Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

§  51.  Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§  52.  
1.  Pracownik Urzędu, wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.
2.  (uchylony).

§  53.  
1.  20  Protokół z sesji odzwierciedla jej przebieg.
2.  Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta;
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności;
4) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji;
5) ustalony porządek obrad;
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: "za", "przeciw" i "wstrzymujących" oraz głosów nieważnych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§  54.  
1.  21  W trakcie obrad lecz nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i odsłuchaniu zapisu cyfrowego z nagraniem przebiegu sesji.
2.  Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
3.  Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§  55.  
1.  Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
2.  Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.

§  56.  
1.  Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Urzędu w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.
2.  Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.

4. 
Uchwały

§  57.  
1.  Uchwały, o jakich mowa w § 26 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 26 ust. 2 są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.
2.  Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§  58.  
1.  22  Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, klub radnych, Burmistrz oraz grupa mieszkańców Gminy licząca co najmniej 200 osób.
2.  Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną;
3) postanowienia merytoryczne;
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały;
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
3.  Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
4.  Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata.

§  59.  Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

§  60.  
1.  Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
2.  Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdyz przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza.

§  61.  
1.  Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§  62.  
1.  Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
2.  Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

5. 
Procedura głosowania

§  63.  W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§  63a.  Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad.

§  64.  Przewodniczący obrad dokonuje wyboru sposobu głosowania imiennego.

§  64a.  (uchylony).

§  64b.  Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad i nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

§  65.  
1.  27  W głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem § 65a., radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona radnych Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
2.  Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3.  Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4.  Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
5.  Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§  65a.  
1.  Jeżeli Rada tak postanowi, głosowanie tajne przeprowadza się przy użyciu systemu elektronicznego gwarantującego tajność głosowania.
2.  Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je.
3.  Po wyświetleniu wyników głosowania tajnego, Przewodniczący Rady odczytuje je, załącza, podpisany przez siebie wydruk wyników głosowania do protokołu.

§  66.  
1.  Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2.  W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
3.  W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
4.  Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§  67.  
1.  Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
2.  Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3.  W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4.  W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 67 ust. 2.
5.  Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6.  Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7.  Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§  68.  
1.  Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".
2.  Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§  69.  
1.  Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie większością 2/3 głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2.  Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
3.  Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50%+1 ważnie oddanych głosów.
4.  Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

§  70.  
1.  W razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Rada może dokonać reasumpcji głosowania.
2.  Wniosek o reasumpcję głosowania może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.
3.  Rada rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 5 radnych.

6. 
Komisje Rady

§  71.  
1.  Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.
2.  29  Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady.

§  72.  
1.  Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
2.  Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§  73.  
1.  Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2.  Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
3.  Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

§  74.  Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego komisji, wybierani przez Radę.

§  75.  
1.  Komisje pracują na posiedzeniach.
2.  Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§  76.  
1.  Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
2.  Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji powołanych przez Radę.

§  77.  Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

7. 
Radni

§  78.  
1.  Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2.  Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

§  79.  
1.  Radni mają obowiązek utrzymania stałej więzi z mieszkańcami Gminy przez:
1) informowanie mieszkańców o stanie Gminy;
2) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady;
3) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady;
4) informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie;
5) przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg mieszkańców Gminy.
2.  Zgłoszone przez mieszkańców postulaty, wnioski oraz skargi radny jest zobowiązany przekazać najdalej w terminie 7 dni od ich zgłoszenia właściwym organom do rozpatrzenia z jednoczesnym powiadomieniem zainteresowanego mieszkańca o ww. przekazaniu.

§  80.  
1.  W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2.  Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3.  Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§  81.  
1.  Burmistrz wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
2.  Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

8. 
Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

§  82.  
1.  Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2.  Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
3.  Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
§  83.  
1.  Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2.  Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

Rozdział  VI
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Rady oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady

1. 
Organizacja Komisji Rewizyjnej

§  84.  
1.  Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 3.
2.  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jego Zastępcę wybiera Rada.

§  85.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§  86.  
1.  Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2.  W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3.  O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4.  Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

2. 
Zasady kontroli

§  87.  
1.  Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności,
- celowości,
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2.  Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§  88.  Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

§  88a.  (uchylony).

§  88b.  (uchylony).

§  89.  Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu;
2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności;
3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§  90.  
1.  Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2.  Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§  91.  Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca dłużej niż 3 dni robocze.

§  92.  
1.  Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
2.  Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
3.  Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4.  Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
5.  Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§  93.  
1.  Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 87 ust. 1.
2.  Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3.  Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

3. 
Tryb kontroli

§  94.  
1.  Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
2.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3.  Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
4.  Kontrole (z zastrzeżeniem ust. 6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot i zakres kontroli.
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wydaje Przewodniczący Rady.
5.  Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
6.  W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
7.  W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się - w najkrótszym możliwym terminie - do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.
8.  W przypadku odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

§  95.  
1.  W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2.  Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§  96.  
1.  Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2.  Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3.  Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4.  Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3

§  97.  Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. 
Protokoły kontroli

§  98.  
1.  Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 3 dni roboczych od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;
2) imię i nazwisko kontrolujących;
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu;
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;
7) datę i miejsce podpisania protokołu;
8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2.  Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§  99.  
1.  W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2.  Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§  100.  
1.  Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2.  Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§  101.  Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. 
Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§  102.  
1.  Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku plan pracy na rok następny.
2.  Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeń;
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

§  103.  
1.  Komisja Rewizyjna składa Radzie -w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2.  Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli;
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną;
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli.
3.  Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

6. 
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§  104.  
1.  Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji.
3.  Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek:
2) nie mniej niż 4 radnych;
3) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.
4.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej;
2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
5.  Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§  105.  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§  106.  Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.

§  107.  
1.  Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2.  W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§  108.  
1.  Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2.  Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
4.  Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
5.  Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§  109.  Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

7. 
Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 
§  109a.  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 3 wybieranych przez Radę.

§  109b.  Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§  109c.  
1.  Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2.  W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji.
3.  O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji decyduje Rada.
4.  Wyłączony członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

§  109d.  
1.  Procedurę rozpatrywania skarg, wniosków i petycji koordynuje Przewodniczący Rady poprzez:
1) kwalifikowanie wpływających spraw;
2) występowanie o uzupełnienie sprawy, w przypadku wątpliwości co do kwalifikacji sprawy;
3) niezwłoczne nadawanie biegu sprawom poprzez skierowanie do Komisji;
4) zawiadamianie składającego o terminie rozpatrzenia sprawy przez Radę.
2.  Komisja w celu rozpatrzenia sprawy może:
1) występować do Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o złożenie wyjaśnień w zakresie skargi lub o stanowisko w zakresie wniosku bądź petycji;
2) korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania;
3) przeprowadzać w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.
3.  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.

§  109e.  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa Radzie w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

§  109f.  
1.  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego w miarę potrzeb.
2.  Posiedzenia, o których mowa w ust. 1, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a także na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczącego Rady;
2) nie mniej niż 4 radnych;
3) nie mniej niż 2 członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
3.  Z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji sporządza się protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§  109g.  Uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§  109h.  Obsługę biurową Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapewnia Burmistrz.

Rozdział  VII 
Zasady działania klubów radnych

§  110.  Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

§  111.  (uchylony).

§  112.  
1.  Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2.  Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§  113.  
1.  Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2.  Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.
3.  (uchylony).

§  114.  Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§  115.  
1.  Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2.  Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3.  Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
4.  Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§  116.  
1.  Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
2.  Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§  117.  Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

Rozdział  IX 
Tryb pracy Burmistrza

§  118.  Burmistrz wykonuje:
1) uchwały Rady;
2) jemu przypisane zadania i kompetencje;
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego;
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§  119.  Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady

§  120.  Na zaproszenie Komisji Burmistrz zobowiązany jest brać udział w jej posiedzeniu

§  121.  Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 118-§ 120 w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza.

Rozdział  X 
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

§  122.  Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§  123.  Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§  124.  
1.  Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji, Burmistrza i Urzędu udostępnia się w Referacie Organizacyjnym Urzędu, w dniach pracy oraz w godzinach przyjmowania interesantów w tymże Urzędzie.
2.  Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.

§  125.  Realizacja uprawnień określonych w § 124 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie i w asyście pracownika Urzędu.

§  126.  Uprawnienia określone w § 124 nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw - jawności;
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice;
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział  XI 
Postanowienia końcowe

§  127.  Traci moc uchwała nr 139/VII/96 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie (Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 47, poz. 168 oraz Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 1999 r. Nr 11, poz. 48 i z 2000 r. Nr 16, poz. 115 oraz z 2001 r. Nr 32, poz. 526 i Nr 19, poz. 393).

§  128.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§  129.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik nr 1
Załącznik nr 1

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

Załącznik nr 2
Załącznik nr 2

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

Załącznik nr 3
Załącznik nr 3

Wytworzył: Marcin Jarski (24 czerwca 2003)
Opublikował: Marcin Jarski (24 czerwca 2003, 18:12:50)

Ostatnia zmiana: Administrator (13 listopada 2018, 21:47:38)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17873

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij