Budowa Chodnika

Irg.7331/121/05                                                                   Sępólno Kraj., 2005-08-22

Obwieszczenie    
o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )

zawiadamia się

że w dniu  22 sierpnia 2005 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego Sępólnie Kraj. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na  : "budowie chodnika łączącego część miasta ze wsią Piaseczno  na  działce o  nr 206/8, położonej w Piasecznie i działkach o nr 75, 26  , położonych w Sępólnie Kraj."


 W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7G w godz  9-15) 


       
                                                         Z up. Burmistrza
                                                         inż. Bożena Mikicka
                                                         Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
                                                         Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO.

Stosownie do art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. Poz. 627) oraz art. 1 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych Ustaw (Dz. U. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 18.10.2005 r. Została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającą na budowie chodnika łączącego wieś Piaseczno z Sępólnem Krajeńskim
na działkach nr 26, nr 85, nr 180/3, nr 200/7, nr 201/7, nr 202/3, nr 206/8 i nr 206/3 obręb Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie, a także wykonaniu urządzeń budowlanych
z tym związanych wraz z wydłużeniem przepustu pod drogą krajową nr 25 i budową dojść do posesji.
   W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można się zapoznać z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. przy ul. T. Kościuszki 11, w pokoju nr 7G od 7 30 do godz. 15 30

Z up. Burmistrza Sępólna Kraj.
inż. Bożena Mikicka
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji

 

 

 

Otrzymują:
1. BIP Internet
2. Tablica Ogłoszeń
3. a/a.

metryczka


Wytworzył: inż. Bożena Mikicka (22 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Mikicka (22 sierpnia 2005, 14:54:48)

Ostatnia zmiana: Bożena Mikicka (18 października 2005, 12:11:54)
Zmieniono: zakończenie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2361