Wyłożenie do publicznego wglądu raportu Eggersmann

 
                                                                                               Sępólno Krajeńskie, 2019-04-16
Irg.6220.1.2019
Z A W I A D O M I E N I E 
 
Na podstawie art. 21 i 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081),  
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację:
 
o wszczęciu postępowania w dniu 18 stycznia 2019r. na wniosek EGGERSMANN Polska Sp. z o.o. w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Eggersmann Polska Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim – Rozbudowa zakładu w zakresie budowy magazynu, wiaty, hali pod linię malarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz o przystąpieniu do  przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
1.      prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa (wszystkich zainteresowanych),
w ramach którego umożliwia się:
a)    zapoznanie z wnioskiem o wydanie przedmiotowej decyzji i raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko przedłożonym w dniu 16-04-2019r. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B), w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00),
b)   składanie uwag i wniosków do prowadzonego postępowania w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w następujący sposób:
·         pisemnie na adres: Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
·         ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00),
·         drogą elektroniczną na sekretariat@gmina-sepolno.pl; irg@gmina-spoelno.pl
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego na podstawie przedłożonego raportu, po uzgodnieniu warunków realizacji inwestycji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sępólnie Krajeńskim
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w toku postępowania rozpatrzy wniesione uwagi i wnioski, a w uzasadnieniu swojej decyzji wskaże, w jakim zakresie zostały one wzięte pod uwagę oraz w jakim zakresie zostały uwzględnione. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu, nie zostaną rozpatrzone.
  
Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego  

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu…………….…..
i zdjęto dnia……………………………………………….
 
Niniejsze zawiadomienie zamieszczono :
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,
- na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl
- na tablicy ogłoszeń Samorządu Mieszkańców nr2

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (16 kwietnia 2019)
Opublikował: Barabach Małgorzata (16 kwietnia 2019, 12:45:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 295