zawiadomienie o wydanej decyzji

Sępólno Krajeński, dnia 14 grudnia 2018r. 
Irg.6220.11.2018
 
ZAWIADOMIENIE 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081)
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości: 
  
 w dniu 14 grudnia 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu stacji i miejsca demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz skupu odpadów  na  działce o nr ewid. 28/16 (przed podziałem dz. 28/14)  obr. ewidencyjny nr 0002 Sępólno Krajeńskie”  
 
 Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-sepolno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.gov.pl oraz w pobliżu realizacji przedsięwzięcia Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 2. 
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym: z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim wyrażonej w piśmie znak: N.NZ.402.27.2018 z dnia 27-07-2018r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyrażonej w postanowieniu znak: WOO.4221.74.2018.JO1.3 z dnia 21-11-2018r., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyrażonej w postanowieniu znak: GD.RZŚ.435.313.2018.LS z dnia 20-07-2018r. (wpł. 30-07-2018r.) można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081).

Z up. Burmistrza 
mgr inż Marek Zieńko
Z-ca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (14 grudnia 2018)
Opublikował: Barabach Małgorzata (14 grudnia 2018, 12:46:06)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (13 lutego 2019, 08:33:41)
Zmieniono: eststyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 201