Budowa linii elektroenergetycznej kablowo – napowietrznej SN 15 kV na działkach ewid. nr 5, nr 18/1, nr 35 i nr 38/36 obręb geodezyjny Komierowo gm. Sępólno Krajeńskie


Znak: Irg.6733.3.2016
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
 
 
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 23 j.t.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 4 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowo – napowietrznej SN 15 kV na działkach ewid. nr 5, nr 18/1, nr 35 i nr 38/36 obręb geodezyjny Komierowo gm. Sępólno Krajeńskie na wniosek:
 
ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
z siedzibą ul. E. Warmińskiego 8
85-054 Bydgoszcz
 
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 
                                                                                Z up. Burmistrza
                                                                           Anna Sotkiewicz-Tumanik
                                                      Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabaciński (4 kwietnia 2016)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (4 kwietnia 2016, 07:25:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176