Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE oraz dn90 PE wraz z przyłączami do granic działek 1059/12, 1059/3, 1073/10 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie 02.02.2016 r.
Irg.6733.2.2016
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
 
zawiadamia się
 
że w dniu  27 stycznia 2016 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 19 stycznia 2016 r. (wpł. 22.01.2016 r.), który został uzupełniony dnia 27 stycznia 2016 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Odział w Gdańsku Zakład w Bydgoszczy  z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42, 85-097 Bydgoszcz w imieniu której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa Firma SIIS Piotr Brzeziński z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 lok 5B, 09-402 Płock, polegającej na:
 
Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE  oraz dn90 PE wraz z przyłączami do granic działek 1059/12, 1059/3, 1073/10 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.
Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 1059/2, 1059/11, 1072, 1073/1, 1063/1, 1073/11, 1073/10, 1059/12, 1059/3 położone w obrębie geodezyjnym nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.            
 
 
 
 
 
                                                                             Z up. Burmistrza
                                                                      Anna Sotkiewicz-Tumanik
                                                      Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabacińśki (2 lutego 2016)
Opublikował: Administrator (10 marca 2016, 13:28:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170