zawiadomienie o wydanej decyzji budowa farmy fotowoltaicznej


Sępólno Krajeński, dnia 18-11-2015r.
Irg.6220.7.2015
 
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości:
 
 w dniu 18-11-2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Sępólno Krajeńskie I”o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce o nr ewid. 40, obręb ewidencyjny Świdwie, gmina Sępólno Krajeńskie
 
1.     informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-sepolno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.gov.pl oraz w pobliżu realizacji przedsięwzięcia,
 
2.     z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - postanowienie znak: WOO.4242.149.2015.JM z dnia 16-10-2015r. (wpł. 21-10-2015r.) oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim –znak: N.NZ.401.28.2015 z dnia 13-10-2015r., można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w dziale II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

                                                            Z up. Burmistrza
                                                            Marek Zieńko

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (18 listopada 2015)
Opublikował: Barabach Małgorzata (18 listopada 2015, 09:27:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270