obwieszczenie - przystąpienie do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


OBWIESZCZENIE
 

BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
w Sępólnie Krajeńskim oraz opracowania prognoz oddziaływania na środowisko.
 
          Na podstawie art. 17 pkt. 2 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199),
z a w i a d a m i a m
o podjęciu przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim uchwał:
1)   Nr XLVI/355/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr XLVI/355/14
z dnia 30 czerwca 2014 r., 
2)   Nr IV/30/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Sienkiewicza, Targowa i Chopina w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr IV/30/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.
 
          Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w opracowań. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7g,
w terminie do dnia 24 marca 2015 r.
          Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
            Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),
i n f o r m u j ę
o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w/w dokumentów planistycznych.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7g, oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanych
dokumentów w terminie do dnia 24 marca 2015 r.  
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego
w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
Waldemar Stupałkowski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (24 lutego 2015)
Opublikował: Barabach Małgorzata (24 lutego 2015, 09:27:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 535