Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinie dla zadania polegającego na budowie farm fotowoltaicznych Zboże i Świdwie

Irg. 6220.17.2021                                                                                Sępólno Kraj. 2021-09-24
OBWIESZCZENIE  
Na podstawie art. 61 §1 ora 49 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn zm.) Burmistrz Sępólna  Krajeńskiego zawiadamia strony postępowania o wszczęciu na wniosek z dnia 02-08-2021r.  uzupełniony w dniu 22-09-2021r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 15MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 6 w obrębie Zboże oraz na działkach o nr ewid. 349, 350, 353 obrębie Świdwie gmina Sępólno Krajeńskie” Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247).Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

 Z up. Burmistrza 
mgr Anna Sotkiewicz- Tumanik
 Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Wskazuje termin publicznego ogłoszenia: 27 września 2021r.Zdjęto:…………………………………………….  
Otrzymują:
·         Tablica ogłoszeń UM w Sępólnie Krajeńskim
·         Tablica Ogłoszeń Sołectwa Zboże i Świdwie
·         www.bip.gmina-sepolno.pl
·         www.ekoportal.gov.pl

 Sępólno Krajeńskie 2021-09-24
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. związku z art. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Burmistrz Sępolna Krajeńskiego
zawiadamia strony postępowania
o wystąpieniu o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz Dyrektora oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
- dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 15MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 6 w obrębie Zboże oraz na działkach o nr ewid. 349, 350, 353 obrębie Świdwie gmina Sępólno Krajeńskie”
 
 
 
 Z up. Burmistrza 
mgr Anna Sotkiewicz- Tumanik
 Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego


metryczka


Wytworzył: M. Barabach (24 września 2021)
Opublikował: Barabach Małgorzata (24 września 2021, 10:00:59)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (24 września 2021, 10:08:07)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 57