obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu na budowę farmy fotowoltaicznej Sikorz

 
                                                                                                     Sępólno Krajeńskie, 2021-04-08
 
Irg.6220.46.2020.2021
Z A W I A D O M I E N I E
 
Na podstawie art. 21 i 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247),  
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację:
 
1.      o wszczęciu postępowania w dniu 22 grudnia 2020r. na wniosek firmy eSolis Sp. z o.o.  z  siedzibą  w Bydgoszczy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 4 położonej w obrębie ewid. nr 0002 Sępólno Krajeńskie oraz na działkach o nr ewid. 9/12 I 9/14 położonych w obrębie 0011 Sikorz gmina Sępólno Krajeńskie” oraz o przystąpieniu do  przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
2.      prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa (wszystkich zainteresowanych),
w ramach którego umożliwia się:
a)    zapoznanie z wnioskiem o wydanie przedmiotowej decyzji i raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko przedłożonym w dniu 06-04-2021r. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B), w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00),
b)   składanie uwag i wniosków do prowadzonego postępowania w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w następujący sposób:
·         pisemnie na adres: Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
·         ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00),
·         drogą elektroniczną na sekretariat@gmina-sepolno.pl; irg@gmina-spoelno.pl
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego na podstawie przedłożonego raportu, po uzgodnieniu warunków realizacji inwestycji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w toku postępowania rozpatrzy wniesione uwagi i wnioski, a w uzasadnieniu swojej decyzji wskaże, w jakim zakresie zostały one wzięte pod uwagę oraz w jakim zakresie zostały uwzględnione. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu, nie zostaną rozpatrzone.
 
Z up. Burmistrza 
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu…………….…..
i zdjęto dnia……………………………………………….
 
Niniejsze zawiadomienie zamieszczono :
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,
- na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl
- na tablicy ogłoszeń Samorządu Mieszkańców nr 2 i Sołectwa Sikorz

metryczka


Wytworzył: małgorzata barabach (8 kwietnia 2021)
Opublikował: Barabach Małgorzata (8 kwietnia 2021, 09:50:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37