zawiadomienie o wydaniu decyzji Irg.6733.32.2020

Znak: Irg.6733.32.2020
 
 
OBWIESZCZENIE 
  
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego 
z dnia 12 stycznia 2021r.  
 
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 256), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293)
 
zawiadamiam strony postępowania 
  
że w dniu 12 stycznia  2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach ewid. nr nr 27/4, 28/2, 30/11, 32/11 i 47/1, położonych w obrębie geodezyjnym nr 0017 Wiśniewa gm. Sępólno Krajeńskie, dla zasilania działki ewid. nr 32/11, położonej w Wiśniewie
            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
   Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz- Tumanik 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
- Sołectwo Wiśniewa
 
 
 
 
 
Wywieszono w dniu …………………………….        Zdjęto w dniu …………………………….
Podpis ………………………………………………..         Podpis ………..……………………………..

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (12 stycznia 2021)
Opublikował: Barabach Małgorzata (12 stycznia 2021, 12:02:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73