Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą techniczną ..."

Irg. 6220.1.2021                                                                       Sępólno Krajeńskie 2021-01-08
 
 
OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  ( Dz.  U.  z 2020 r., poz. 256 ze zm.),  zwane  dalej w skrócie ustawą Kpa oraz art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz o  ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),
zawiadamia strony
o wszczęciu postępowania administracyjnego, na  wniosek  z  dnia  23 grudnia  2020  r.  (wpływ:  28 grudnia 2020  r.),  firmy eSolis Sp. z o.o.  z  siedzibą  w Bydgoszczy,   w  sprawie   wydania   decyzji   o   środowiskowych   uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 4 położonej w obrębie ewid. nr 0002 Sępólno Krajeńskie oraz na działkach o nr ewid. 9/12 I 9/14 położonych w obrębie 0011 Sikorz gmina Sępólno Krajeńskie”.
Dodatkowo   informuję   o   wystąpieniu   do   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego   Powiatowego    Inspektora   Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego “Wody Polskie”, o zaopiniowanie wraz z ewentualnym ustaleniem środowiskowych uwarunkowań.
 
Zgodnie  z   art.  10  §   1  ustawy  Kpa,  strony  postępowania   mogą  zapoznać się   z  aktami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7B  w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane  do publicznej wiadomości  na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 2 , Sołectwa Sikorz oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie.
Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia 08-01-2021r.

Z up. Burmistrza mgr Anna Sotkiewicz- Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (8 stycznia 2021)
Opublikował: Barabach Małgorzata (8 stycznia 2021, 10:00:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89