obwieszczenie Irg. 6733.24.2020

Sępólno Krajeńskie 2020-09-09 
 
Irg.6733.24.2020
Obwieszczenie 
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego 
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.)
zawiadamia się
 
że w dniu  7 września 2020 roku, zostało wszczęte postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV oraz wymianie stacji transformatorowej wraz z odcinkami nn 0,4kV w ramach przebudowy odcinaka sieci napowietrznej na kablową od słupa 127/8 do stacji transformatorowej Iłowo III Wybudowanie I wyprowadzenie z GPZ Sępólno Krajeńskie linia 15kV Sępólno – Chmielniki w miejscowości Iłowo gmina Sępólno Krajeńskie na działkach o nr ewid. 195, 194/1, 198, 142/1, 61/2, 61/3, 61/4, 78 położonych w obrębie Iłowo gmina Sępólno Krajeńskie”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.       
 
Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego 


Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
- Sołectwo Iłowo
 
 
Wywieszono w dniu …………………………….   Zdjęto w dniu …………………………….

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (9 września 2020)
Opublikował: Barabach Małgorzata (9 września 2020, 08:45:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58