Klauzula Informacyjna dot. zastosowania monitoringu w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim (aktualizacja)

Na podstawie art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informuję, że:

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

Administrator
Danych
Osobowych (ADO)

Administratorem systemu monitoringu jest  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego., z siedzibą w Sępólnie Kraj. przy ul. T. Kościuszki 11.

Inspektor Ochrony
Danych (IOD)
 
 
 
 

Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim jest Hanna Sobiechowska, z którą Pan/Pani może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych:
- e- mail: iodo@gmina-sepolno.pl  
- telefon: 52 3-89-42-32

Cele przetwarzania danych osobowych

Celem zastosowanego monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Urzędu Miejskiego i ochrona mienia oraz  służy do monitorowania pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Monitoring obejmuje powierzchnię korytarzy wewnętrznych oraz holu przy drzwiach wejściowych do Urzędu oraz przy drzwiach wejściowych do budynku.


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

Okresy przechowywania danych osobowych

Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania;

Odbiorcy danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem danych we wskazanych celach, Pani/Pana wizerunek może być udostępniony innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być tylko i wyłącznie podmioty uprawnione, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji między narodowej

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych
Zebrane dane osobowe  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługują  następujące prawa: 

  1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
  2. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  3. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

Aby skorzystać z powyższych praw proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

metryczka


Wytworzył: Hanna Sobiechowska (20 lipca 2020)
Opublikował: Administrator (20 lipca 2020, 14:31:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235