Pomoc materialna dla uczniów

Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2019 poz. 1481 ze zm.) istnieje możliwość składania wniosków dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.
Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie  Gminy Sępólno Krajeńskie:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służ społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom      i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku nie może być większa niż kwota 528,00 zł. (zgodnie z art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – tj. Dz.U. 2019 poz. 1507 ze zm.)
Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż rok szkolny – od września do czerwca.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, gdy łączna kwota otrzymywanych stypendiów przekracza dwudziestokrotność kwoty, o której  mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj.Dz. U. z 2020 poz. 111 ze zm.).
Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, ww tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych pomocy naukowych oraz stroju sportowego,
  3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
  4. świadczenia pieniężnego, w sytuacji gdy organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w w/w formach nie jest możliwe.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie do dnia 15 września każdego roku w Zakładzie Obsługi Oświaty Samorządowej przy ul. T. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim.
Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne ( lub odpowiednio pełnoletni uczeń ) są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu  w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego np. pożar, kradzież, zgon żywiciela rodziny, nagła choroba lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.
Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistnienie zdarzenia należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (52) 389-42-42.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 (2128kB) pdf

Lista wydatków podlegających refundacji (286kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Stachowicz Marlena (16 lipca 2020)
Opublikował: Administrator (16 lipca 2020, 11:00:06)

Ostatnia zmiana: Administrator (16 lipca 2020, 11:28:25)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 135