Budowa gazociągu 1072, 1073/1 obr 0003

Sępólno Krajeńskie 2020-01-13 
Irg.6733.3.2020
Obwieszczenie 
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego 
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)
zawiadamia się
  
że w dniu  7 stycznia  2020 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz w imieniu którego występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Mariusz Mirek firma  TeHO Biuro Inwestycyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie gazociągu o ciśnieniu MOP = 0,5 MPa na działkach o nr ewid. 1072 i 1073/1 położonych w obrębie 0003 Sępólno Krajeńskie” 
 
 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.       
 
 
   z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz- Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
  
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
- Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 1
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (14 stycznia 2020)
Opublikował: Barabach Małgorzata (14 stycznia 2020, 10:19:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95