OGŁOSZENIE BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 69/6 obręb Piaseczno gmina Sępólno Krajeńskie

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr III/21/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 69/6 obręb Piaseczno gmina Sępólno Krajeńskie   

w dniach od 22 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel)

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7C, w godzinach 10°°- 13°°.  

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim pokój nr 7C o godzinie 11°°.

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejsco-wego planu, może wnieść uwagi.

    Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 stycznia 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.

    Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 pkt 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społe-czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim pokój nr 7C, oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w w/w nieprzekraczalnym terminie.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.


metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (14 listopada 2019)
Opublikował: Michał Otlewski (14 listopada 2019, 11:07:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119