Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE
 

BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko
 
          Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019 r.
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Targowej w Sępólnie Krajeńskim 
 
w dniach od 19 sierpnia 2019 r. do 17 września 2019 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel)
 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7C, w godzinach 10°°- 13°°. 
 
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim pokój nr 7C o godzinie 11°°.
 
            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.
            Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 października 2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.
 
            Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim pokój nr 7C, oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w w/w nieprzekraczalnym terminie.
          Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.
 
 
  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
mgr inż. Waldemar Stupałkowski
 
 
 
 
 
 
Sępólno Krajeńskie, dnia 08 sierpnia 2019 r.

metryczka


Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (8 sierpnia 2019)
Opublikował: Jolanta Tryk (8 sierpnia 2019, 08:25:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138