Strona główna  >  Uchwały  >  2004
Uchwały z roku 2019  |  Uchwały z roku 2018  |  Uchwały z roku 2017  |  Uchwały z roku 2016  |  Uchwały z roku 2015  |  Uchwały z roku 2014  |  Uchwały z roku 2013  |  Uchwały z roku 2012  |  Uchwały z roku 2011  |  Uchwały z roku 2010  |  Uchwały z roku 2009  |  Uchwały z roku 2008  |  Uchwały z roku 2007  |  Uchwały z roku 2006  |  Uchwały z roku 2005  |  Uchwały z roku 2004  |  Uchwały z roku 2003  |  Uchwały z roku 2002  |  Uchwały z roku 2001  |  Uchwały z roku 2000  |  Uchwały z roku 1999  |  Uchwały z roku 1998  |  Uchwały z roku 1997  |  Uchwały z roku 1996  |  Uchwały z roku 1995  |  Uchwały z roku 1994  |  Uchwały z roku 1993  |  Uchwały z roku 1992  |  Uchwały z roku 1991  |  Uchwały z roku 1990

Uchwała nr XXVI/226/04
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 grudnia 2004


w sprawie zmian budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póz. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.)


Rada Miejska
uchwala , co następuje:

§1

1.Sumę dochodów w kwocie 21 751 892 zł

- zwiększa się o kwotę
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)


242 565 zł

-dochody po zmianie wynoszą

21 994 457 zł


W tym:
- dotacje celowe na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie
2 951 777 zł

- zmniejsza się o kwotę
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)


- 25 567 zł

- dotacje po zmianach wynoszą

2 926 210 zł

2.

Sumę wydatków w kwocie

22 751 892 zł

- zmniejsza się o kwotę
(zgodnie z załącznikiem Nr2)


- 757 435 zł

- wydatki po zmianie wynoszą

21 994 457 zł

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXVI/226/04
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2004 roku

Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim dokonuje się zwiększenia planu dochodów w wysokości 242 565 zł., a po stronie planu wydatków dokonuje się zmniejszenia w wysokości  757 435 zł.

Na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania zadania rekultywacyjnego pod nazwą: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej o długości 1,7 km, wprowadza się plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 42 500 zł. Zmianę tę wprowadza się w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Po stronie wydatków zwiększa się plan w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych.

W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zmian plan dochodów. Na paragrafie 0450 – Wpłaty z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, zmniejsza się plan o kwotę 6 000 zł w związku ze znacznie niższym niż zaplanowano wykonaniem tych dochodów. Natomiast na paragrafie 0920 – Pozostałe odsetki, zwiększa się plan dochodów w wysokości 13 000 zł. Zwiększenie to podyktowane zostało wysokim wykonaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych, wynikających z zakładania lokat krótkoterminowych, weekendowych.

Na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie Kraj. wprowadza się plan dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, na paragrafie 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 3 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów. Po stronie wydatków ma to swoje odzwierciedlenie w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłat lokalnych, dokonuje się zmian po stronie dochodów wynikających z wykonania. Na paragrafie 0370 – Podatek od posiadania psów, zmniejsza się plan o kwotę 3 000 zł, ze względu na aktualizację rejestru psów na terenie Gminy Sępólno Kraj. Natomiast na paragrafie 0430 – Wpływy z opłaty targowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000 zł w związku na zawarcie w roku 2004 w drodze przetargu nowej umowy na korzystniejszych warunkach, stąd znacznie wyższe niż planowano wykonanie dochodów. Na paragrafie 0490 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 000 zł. Zmniejszenie to jest wynikiem zawieszenia opłat parkingowych w pierwszym półroczu 2004 roku. Na paragrafie 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych, zmniejsza się plan dochodów w kwocie 100 000 zł. Tak wysokie zmniejszenia wynika z niewykonania przez urzędy skarbowe zaplanowanych w naszym budżecie dochodów. Plan ustalono na podstawie przyjętych wskaźników, które jak widać są niezgodne z rzeczywistością.

W tym samym dziale 756, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, na paragrafie 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej, zwiększa się plan dochodów w wysokości 163 000 zł. Tak wysokie wykonanie tej opłaty wynika z bardzo dużymi wpływami związanymi ze sprowadzaniem samochodów z zagranicy. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć głównie na remont szkoły w Wałdowie oraz na zwiększenie planu wydatków związanych z remontem dróg gminnych. W tym również rozdziale na paragrafie 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zmniejsza się plan do wysokości wykonanych dochodów tj. o kwotę 949 zł. Na paragrafie 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększa się plan o kwotę 500 zł w związku ze znacznie wyższym niż zaplanowano wykonaniem.

Na podstawie decyzji finansowej Ministra Finansów Nr ST5-4820-43g/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku oraz decyzji Nr ST5-4820-37g/2004 z dnia 29 listopada 2004 roku zwiększa się plan subwencji oświatowej. Zwiększenia dokonuje się w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, w wysokości 4 600 zł. Zwiększenia te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne oraz na dofinansowanie wzrostu zadań w związku ze wzrostem liczby uczniów, objętych nauczaniem indywidualnym. Po stronie wydatków zwiększenie powyższe wprowadza się w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na paragrafie, 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w wysokości 2 500 zł oraz na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, w wysokości 2 100 zł.

W tym dziale 758, na podstawie decyzji finansowej Ministra Finansów Nr ST5-4822-6/2004 z dnia 18 listopada 2004 roku, wprowadza się rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, oraz paragraf 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin, w związku z otrzymaniem subwencji uzupełniającej w wysokości 138 452 zł. Środki te przeznaczone są na uzupełnienie dochodów w związku z:
wyższym przewidywanym wykonaniem w 2004 roku wydatków na dodatki mieszkaniowe w stosunku do tych wydatków w roku 2003.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I-3011/59/2004 z dnia 9 listopada 2004 roku wprowadza dotacje celową na 2004 rok w wysokości 450 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, na paragrafie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej. Powyższe zwiększenie ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych.

W związku z podpisana umową i skierowaniem do Domu Pomocy Społecznej podopiecznej w dziale 852 – Pomoc społeczna, wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, wprowadzając plan na paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, w wysokości 2 876 zł. Jest to dobrowolna odpłatność za podopieczną przez stronę. Po stronie wydatków ma to swoje odzwierciedlenie w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3011/61/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku, oraz Nr WFB.I-3011/58/2004 z dnia 8 listopada 2004 roku dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2004 rok. Zmiany te wprowadza się w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, na paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zmniejszając plan dotacji o kwotę 10 000 zł. Natomiast na paragrafie 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000 zł. Zwiększenie dochodów a zarazem zmniejszenie ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne.

Powyższą decyzją Wojewoda zmniejszył dotację celową w dziale 852, w rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, o kwotę 15 567 zł. Po stronie wydatków zmniejszenie to ma swoje odzwierciedlenie w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Kultury Nr 2405/2371 z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie realizacji programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” – zakup wydawnictw, wprowadza się plan dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – Biblioteki, na paragrafie 2020 – Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie 5 403 zł. Po stronie wydatków ma to swoje odzwierciedlenie w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Ponadto po uzgodnieniach dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w paragrafach w dziale 010, 600, 630, 700,710, 750, 754, 756, 757, 801, 851, 852, 854, 900.
Przeniesienia dotyczą przewidywanego większego wykonania do końca roku lub brak wykonania na poszczególnych paragrafach.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01030 – Izby rolnicze, na paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki, zwiększa się plan o kwotę 5 663 zł ze względu na wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego stąd składka należna jest znacznie wyższa niż zaplanowano.

W dziale 600 – Transport i łączność, na paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, zwiększenie planu w wysokości 134 555 zł dotyczy zwiększonych wydatków związanych z zakupem kruszywa na drogi oraz wydatki związane z modernizacją drogi transportu rolnego. Na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan w kwocie 15 937 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika.

W dziale 630 – Turystyka, w rozdziale 63095 – Pozostała działalność, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wykonanie kabin i ogrodzeń na plaży miejskiej.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziałach 70004 oraz 70005, zwiększenie planu w wysokości 19 183 zł dotyczy nakładów na usługi remontowe i opłaty związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych.

W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, oraz 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, plan zmniejsza się o kwotę 38 255 zł ze względu na niższe wykonanie zwiększając jednocześnie plan w rozdziale 71035 – Cmentarze, ze względu na wyższe niż zaplanowano w utrzymanie cmentarza komunalnego.

W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rada gmin(miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu wydatków na paragrafie 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w wysokości 5 037 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet.
W tym samym rozdziale na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia oraz na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan o kwotę 18 299 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.

Natomiast na paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki, dokonuje się zmniejszenia planu w wysokości 1792 zł i na paragrafie 4410 o kwotę 10 zł.

W tym dziale 750, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 34 715 zł tj. na paragrafie 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w wysokości 8 356 zł w związku z dokonanym przeliczeniem zatrudnienia, które w drugim półroczu znacznie wzrosło ze względu na zawarte umowy z PUP. Znaczne zwiększenie planu dokonuje się na paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, w wysokości 26 100zł z przeznaczeniem na dokończenie prac remontowych w gmachu urzędu oraz w pomieszczeniach biurowych. Na paragrafie 6050 i 6060 dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z wykonaniem nowej sieci komputerowej i zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego. Na paragrafie 4260 –Zakup energii, zmniejszenie w wyniku oszczędności w wysokości 22 000 zł  przenosi się do paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na wyposażenie biur w niezbędny sprzęt wymagający wymiany zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami inspekcji pracy, bhp i ppoż.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zaoszczędzone w planie środki na paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki, w wysokości 4 018 zł w związku z zawartymi polisami ubezpieczeniowymi, przenosi się do paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, dokonuje się przeniesienia planu wydatków na paragrafach jednocześnie zmniejszając plan w tym dziale o kwotę 7 980 zł w związku z niewykonaniem zaplanowanych wydatków na paragrafie 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w wysokości 780zł oraz 4100- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w wysokości 7 500 zł. Tak niskie wykonanie planu jest wynikiem poboru podatków bezpośrednio w kasie urzędu, lub poprzez egzekucję należności stąd nie wystąpiły wypłaty prowizje dla sołtysów.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów, zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł w związku ze wzrostem oprocentowania kredytów.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, przeniesienia w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 84 744 zł. Zwiększenie planu dokonuje się na paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, gdzie plan zwiększa się o kwotę 179 708 zł  dotyczy remontu szkoły w Wałdowie oraz budowy sali gimnastycznej w Wałdowie, co zostało uwzględnione na paragrafie na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie plan zmniejsza się o kwotę 106 458 zł. W wyniku dokonanych przeniesień zwiększa się plan na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 29 975 zł, oraz na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 5 659 zł.

Ponadto w tym dziale w rozdziale 80104- Przedszkola, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 794 zł. W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 051 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług związanych z dowożeniem dzieci do szkół.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 949 zł tj. do wysokości osiągniętych dochodów. Ponadto dokonuje się przeniesienia w paragrafach, wprowadzając jednocześnie nowy paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenie rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się przeniesienia planu zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, gdzie plan wydatków rzeczowych i wynagrodzeń ustala się na podstawie wypłaconych świadczeń a nie otrzymanej dotacji.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenie społeczne dokonano zmniejszenia planu zgodnie z decyzją Wojewody w wysokości 5 000zł a jednocześnie dokonano zwiększenia planu środków na zadania własne gminy w wysokości 100 zł.

W tym samym dziale 852, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 175 zł z przeznaczeniem na realizację dodatków mieszkaniowych, które znacznie wzrosły w IV kwartale br.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 688 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 000 zł ze względu na brak realizacji planowanej pożyczki z WFOŚiGW.

W tym dziale w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 760 zł w rozdziale 90004 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się plan o kwotę 2 230 zł w rozdziale 90015 – Osiedlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się plan o kwotę 41 210 zł w wyniku oszczędności związanej z wprowadzeniem modernizacji oświetlenia ulicznego.

Natomiast w rozdziale 90095 –Pozostała działalność, na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan wydatków związanych z budową wodociągu Wałdowo – Komierowo o kwotę 21 200 zł a zmniejsza się plan wydatków związanych wykonaniem dokumentacji technicznej na budowę wodociągów w wysokości 50 000 zł, ponieważ dokumentacja nie została odebrana. Ponadto w tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 2 800 zł dotyczy zmniejszenia wydatków związanych z partycypacją w budowie gazociągu w Piasecznie.

Plan dochodów i wydatków po uwzględnieniu zmian wynosi 21 994 457 zł.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. i uzyskał akceptacje.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Załączniki 1,2,3 do UCHWAŁY Nr XXVI/226/04 RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2004 roku   pobierz >> (78kB) excel


Opublikował: Ewa Marzec (15 marca 2005, 12:44:58)

Ostatnia zmiana: Anna Sobieszczyk (21 listopada 2007, 12:26:36)
Zmieniono: przeniesiono uchwałę do katalogu RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2013

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij