Uchwała nr XIV/130/2003RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 3 grudnia 2003w sprawie : porozumienia z Powiatem Sępoleńskim o wspólnym prowadzeniu w 2003, 2004 i 2005 roku zadania p.n. „nabycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Sępólnie Krajeńskim, przy ul. Kościuszki 22 na siedzibę Urzędu Skarbowego”Na podstawie art. 111 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr. 15, poz.148 z późn.zm.), art.46 i 48 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz.U. z 1998r. Nr 150, poz.983 z późn.zm. ) i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.13 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

Uchwała nr XIV/130/2003
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 3 grudnia 2003


w sprawie : porozumienia z Powiatem Sępoleńskim o wspólnym prowadzeniu w 2003, 2004 i 2005 roku zadania p.n. „nabycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Sępólnie Krajeńskim, przy ul. Kościuszki 22 na siedzibę Urzędu Skarbowego”

Na podstawie art. 111 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr. 15, poz.148 z późn.zm.), art.46 i 48 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz.U. z 1998r. Nr 150, poz.983 z późn.zm. ) i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.13 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)


                                                      Rada Miejska
                                                uchwala,  co  następuje :

                                                              § 1

                                                
Wyraża zgodę na nabycie wspólnie z Powiatem Sępoleńskim, Gminą Kamień Krajeński, Gminą Sośno i Gminą Więcbork od TELPROJMONT Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim, zabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj. przy ul. Kościuszki 22 , zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 18364, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, w skład której wchodzą : budynek główny (okrąglak) , budynek gospodarczy i działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 76/40  o powierzchni 0,1663 ha.

                                                               § 2

Wyraża  zgodę na partycypację zakupu nieruchomości określonej w § 1 następująco :

* w roku 2004 - w kwocie   75.000,00 zł
* w roku 2005 - w kwocie   75.000,00 zł
    -----------------------
   razem         150.000,00 zł

                                                             § 3

Wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie nabytej części nieruchomości Skarbowi Państwa celem utworzenia Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim.

                                                             § 4

Wykonanie  uchwały zleca  Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

                                                            §  5

Uchwała obowiązuje z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie utworzenia Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/130/2003
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 03 grudnia 2003r.
         


          Zarząd Powiatu wspólnie  z Burmistrzem Sępólna Krajeńskiego złożył wniosek do Ministra Finansów o utworzenie w Sępólnie Kraj.  Urzędu Skarbowego. Wniosek uzyskał poparcie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego i Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
 Minister Finansów zawiadomił Dyrektora Izby Skarbowej, że utworzenie nowych urzędów skarbowych uwarunkowane jest przygotowaniem i wyposażeniem siedzib dla tych urzędów przez stronę samorządową , ponieważ Ministerstwo Finansów nie ma możliwości partycypacji w kosztach tworzenia  siedzib dla nowych urzędów skarbowych.
Zarząd Powiatu i Burmistrz Sępólna Kraj.  wydał oświadczenie spełniające w/wym. warunek Ministra Finansów  i zaproponował spełniający wymogi biurowiec Sp. z o.o. "Telprojmont"  przy ul. Kościuszki 22 .
Biurowiec zlokalizowany jest w części administracyjnej stolicy Powiatu Sępoleńskiego, ma dogodny dojazd i odpowiedni parking, oraz  optymalną powierzchnię  użytkową . Jest wyposażony we wszystkie wymagane sieci  w tym niezbędną sterowaną centralnie sieć kablową  i dużej pojemności nowoczesną centralę telefoniczną . Ponadto posiada archiwum, kasę, tajną kancelarię potrzebną ilość pomieszczeń biurowych, salę narad, portiernię, system ochronny itp..
Biurowiec nie wymaga  żadnych robót adaptacyjnych . Jest także umeblowany. 
 Spełnienie przez ten obiekt w/wym. wymogów było podstawą decyzji Dyrektora Izby Skarbowej, a w jej następstwie decyzji Zarządu Powiatu i Burmistrza Sępólna Kraj. wskazującej ten obiekt na siedzibę Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim.


BK.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

metryczka


Opublikował: Barbara Kaplar (17 grudnia 2003, 11:54:55)

Ostatnia zmiana: Anna Sobieszczyk (22 listopada 2007, 13:16:37)
Zmieniono: przeniesiono uchwałę do katalogu RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1720