Uchwała nr XII/103/2003RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 sierpnia 2003w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólna Krajeńskiego zwanego planem miejscowym Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 14 ust. 1 i 2 oraz 7 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717)

Uchwała nr XII/103/2003
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 sierpnia 2003


w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólna Krajeńskiego zwanego planem miejscowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 14 ust. 1 i 2 oraz 7 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717)


Rada Miejska
uchwala co następuje:

§ 1

Przystąpić do sporządzania  zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania  gminy Sępólno Krajeńskie uchwalonego uchwałą nr 40/VI/92 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1992 roku     (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1993 r.  Nr 5 poz. 71) oraz uchwałą NR IV/28/02   z dnia 30 grudnia 2002r.                                                                          

§ 2

Zakresem  planu objąć działki :
nr 78 położoną w Trzcianach zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do uchwały  stanowiącym integralną jego część
nr 217/3 położoną we Włościborzu zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do uchwały  stanowiącym integralną jego część
nr 305 położoną w Sikorzu zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały  stanowiącym integralną jego część
nr 152/1 położoną w Włościborzu zgodnie z załącznikiem  Nr 4 do uchwały  stanowiącym integralną jego część
nr 23/10 położoną w Trzcianach zgodnie z załącznikiem  Nr 5 do uchwały  stanowiącym integralną jego część
nr 186/3 położoną w Sikorzu zgodnie z załącznikiem  Nr 6 do uchwały  stanowiącym integralną jego część
nr 287 położoną w Lutówku zgodnie z załącznikiem  Nr 7 do uchwały  stanowiącym integralną jego część
i przeznaczyć z terenu rolnego  włączając je do granicy polo- leśnej.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Ula Lange (4 listopada 2003, 12:58:49)

Ostatnia zmiana: Anna Sobieszczyk (23 listopada 2007, 10:28:21)
Zmieniono: przeniesiono uchwałę do katalogu RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1257