Strona główna   >  Aktualności

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbożu

12.06.2019

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej w Zbożu, Zboże 9, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Organ prowadzący szkoły: Gmina Sępólno Krajeńskie adres: ul. Kościuszki 11, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1597).
  2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
b)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
c)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
-      imię (imiona) i nazwisko,
-      datę i miejsce urodzenia,
-      obywatelstwo,
-      miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
d)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
e)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f)     poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7.10.1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) - w przypadku cudzoziemca;
g)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
h)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
i)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
j)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm);
k)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;
l)     poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
m)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
n)    oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
o)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.

3.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbożu", w terminie do dnia 28 czerwca 2019r. na adres: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.

4.    Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Na żądanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt d-g, l i m. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

5.    Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Zakładzie Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 389 42 41 .


Sępólno Krajeńskie, 

2019.06.12

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski


Wytworzył: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego (12 czerwca 2019)
Opublikował: Administrator (12 czerwca 2019, 11:30:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij