Strona główna   >  Aktualności

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie

15.05.2017

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów
placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie:

 • Gminnego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim, ul. Nowy Rynek 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie;
 • Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim prowadzącej klasy dotychczasowego Gimnazjum Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 1, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie.

 

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1526).
 • Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  • Uzasadnienie przystąpienia do konkursu.
  • Koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola lub publicznej szkoły.
  • Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
  • Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
  • Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. d.
  • Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
  • Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
  • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.).
  • Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły.
  • Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.
  • Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
  • Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
  • Oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
  • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 • Oferty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ...........................” (należy wpisać nazwę przedszkola lub szkoły), w terminie do dnia 7 czerwca 2017 r., do godz. 1500, w kasie Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie.
 • Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

 

                                                                               Burmistrz
                                                    Waldemar Stupałkowski

Sępólno Krajeńskie, 2017-05-15


Wytworzył: Marek Tymecki (15 maja 2017)
Opublikował: Administrator (15 maja 2017, 14:14:59)

Ostatnia zmiana: Administrator (15 maja 2017, 14:17:17)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 886

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij